Slik søker du plass

 Søk barnehageplass her:

Bergen kommune

 

BRS Barnehagenes vedtekter:

§ 4      OPPTAKSKRETS OG OPPTAKSKRITERIER

 Barnehagenes eier fastsetter barnehagens opptakskrets.

 Barnehagenes opptakskrets er som følger: Bergen Kommune

 Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder:

 A)   Søkere med lovpålagt opptakskriterier jfr. Lov om barnehager §13, dvs. barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12, skal tilbys plass før andre søkere såfremt de hører inn under det som er definert som barnehagens opptakskrets.

B)   Barn av bedriftens ansatte

C)   Barn som på opptakstidspunktet har plass i Bergen Racketsenter sin andre barnehage.

D)   Søsken til barn som har plass i barnehagen på opptaksdato eller oppstartdato

E)   Barn med foresatte som er sterkt synshemmet/blind

F)   Barn av enslige forsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller under utdanning.

G)   Minoritetsspråklige barn, der
- begge foreldre er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende)
- barnet har lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert av helsetjenesten)

H)   I våre barnehager deles barnegruppene inn over og under 2 år. Eier fastsetter hvor mange 2 åringer som skal være på stor avdeling.

I)     Nummerert søkerliste etter fødselsdato. Det eldste barnet tildeles plass først. Tidspunkt foresatte har satt som ønsket oppstart, skal vektlegges.

J)    Søkerlisten deles i en for barn under 3 år og en for barn over 3 år.

Opptakskriteriene A og D-G gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges.

Behandling av søknad om å komme i prioritert gruppe, foretas sentralt.